Skip til hoved indholdet

Vedtægter


Vedtægter for Støtteforeningen for Rudkøbing Byhistoriske Arkiv 


§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. 
Foreningens navn er Støtteforeningen for Rudkøbing Byhistoriske Arkiv. 

Stk. 2. 
Foreningens hjemsted er Langeland Kommune

§ 2. Formål 

Stk. 1. 
Foreningens formål er at støtte bevaringen og udbygningen af Rudkøbing Byhistoriske Arkiv, samt at udbrede kendskab og interesse for arkivet. 

§ 3. Medlemskreds 

Stk. 1.  
Forudsætningen for medlemskab er opbakning til foreningens formål. 

§ 4. Arbejdsområder 

Stk. 1.  
Støtte til det ansatte personale, f.eks. i form af frivilligt arbejde ved deltagelse i vagter og deltagelse i foreningens generalforsamlinger. 

§ 5. Økonomi

Stk. 1.  
Foreningens økonomi har et på den årlige generalforsamling vedtaget kontingent som grundlag. 

Stk. 2.  
Foreningen kan modtage midler og testamentariske gaver. Disse gaver anvendes i henhold til § 2. 

§ 6. Bestyrelse 

Stk. 1. 
Foreningen ledes af en bestyrelse valgt på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen består af 5 personer. Der vælges tillige 2 suppleanter. Den daglige leder af Rudkøbing Byhistoriske Arkiv deltager i bestyrelsens møder. 

§ 7. Generalforsamling 

Stk. 1. 
Foreningens øverste organ er generalforsamlingen. 

Stk. 2. 
Der afholdes hvert år inden udgangen af maj måned ordinær generalforsamling med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Byarkivets leders orientering.
4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
5. Budget for det kommende år, herunder vedtagelse af kontingent for det kommende år.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af medlemmer for 2 år til bestyrelsen. I lige år vælges 2 medlemmer. I ulige år vælges 3 medlemmer.
8. Valg af 1. og 2. suppleant. De vælges for 1 år ad gangen. 
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

 

 

 

 

 

 

 

 Stk. 3. 
Generalforsamlingen afholdes på Langeland. 

Stk. 4. 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal sammen med revideret regnskab udsendes til foreningens medlemmer mindst 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Stk. 5. 
Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. 

Stk. 6. 
Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. 

Stk. 7. 
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes når bestyrelsen eller mindst 5 af medlemmerne kræver dette. Begæring herom til bestyrelsen skal være begrundet, og ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 3 uger efter anmodningens modtagelse og udsendes med dagsorden med samme varsel som i stk. 4. 

Stk. 8. 
Alle valg er skriftlige, såfremt blot ét af medlemmerne ønsker det. Der må højst afgives det antal stemmer, der svarer til antallet af dem, der skal vælges. Der må kun afgives én stemme pr. kandidat. I tilfælde af stemmelighed træffes afgørelsen ved lodtrækning. 
 

§ 8. Hæftelse

Stk. 1.  
For foreningens forpligtelse hæfter medlemmerne ikke, men alene foreningen med sin formue. 

Stk. 2. 
Bestyrelsen sørger for at foreningens fulde navn oplyses, når der indgås aftaler på foreningens vegne. 

§ 9. Tegningsregler 

Stk. 1. 
Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem. 

§ 10. Regnskab og budget 

Stk. 1.
Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31/12 2003. 
 

§ 11. Vedtægtsændrin

Stk. 1. 
Ændring af vedtægterne kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte på en generalforsamling. 

§ 12. Opløsning af foreningen 

Stk. 1. 
Opløsning af foreningen kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Foreningens aktiver anbringes efter beslutning med almindeligt flertal på det samme møde.
 

Nærværende vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 22. maj 2003.