Skip til hoved indholdet

Vedtægter for
Støtteforeningen for
Rudkøbing Byhistoriske Arkiv 


 

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1.
Foreningens navn er Støtteforeningen for Rudkøbing Byhistoriske Arkiv.

Stk. 2.
Foreningens hjemsted er Langeland Kommune


§ 2 Formål
 
Stk. 1.
Foreningens formål er at støtte bevaringen og udbygningen af Rudkøbing Byhistoriske Arkiv, samt at udbrede kendskab og interesse for arkivet og lokalhistorien.
Foreningen medvirker i øvrigt til udgivelsen af årbogen: ”Øboer”
 
          
§ 3 Arbejdsområder
 
Deltage i projekter, som kan fremme arkivets arbejde.
I specifikke situationer repræsentere Byarkivet efter gensidig aftale.
 
§ 4 Økonomi
 
Stk. 1.
Foreningens økonomi har et på den årlige generalforsamling vedtaget kontingent som grundlag.
 
Stk. 2.
Foreningen kan modtage midler og testamentariske gaver. Disse gaver anvendes i henhold til § 2.
 
§ 5 Bestyrelse
 
Stk. 1.
Foreningen ledes af en bestyrelse valgt på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen består af 5 personer. Der vælges tillige 2 suppleanter. Den daglige leder af Rudkøbing Byhistoriske Arkiv deltager i bestyrelsens møder.
Alle arkivmedarbejdere, som er medlem af støtteforeningen, er velkomne til at deltage i bestyrelsesmøderne.
Bestyrelsen kan dog have behov for at holde hele elle dele af mødet lukket.
 
§ 6 Generalforsamling
 
Stk. 1.
Foreningens øverste organ er generalforsamlingen.
 
Stk. 2.  
Der afholdes hvert år inden udgangen af maj måned ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:
 
  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Byarkivets leders orientering.
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
  5. Budget for det kommende år, herunder vedtagelse af kontingent for det kommende år.
  6. Indkomne forslag.
  7. Valg af medlemmer for 2 år til bestyrelsen. I lige år vælges 2 medlemmer. I ulige år vælges 3 medlemmer.
  8. Valg af 1. og 2. suppleant. De vælges for 1 år ad gangen.
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  10. Eventuelt.
 
Stk. 3.
Generalforsamlingen afholdes på Langeland.
 
Stk. 4.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal udsendes til foreningens medlemmer mindst 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 
Stk. 5.
Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.
 
Stk. 6.
Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
 
Stk. 7.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes når bestyrelsen eller mindst 5 af medlemmerne kræver dette. Begæring herom til bestyrelsen skal være begrundet, og ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 3 uger efter anmodningens modtagelse og udsendes med dagsorden med samme varsel som i stk. 4.
 
Stk. 8.
Alle valg er skriftlige, såfremt blot ét af medlemmerne ønsker det. Der må højst afgives det antal stemmer, der svarer til antallet af dem, der skal vælges. Der må kun afgives én stemme pr. kandidat. I tilfælde af stemmelighed træffes afgørelsen ved lodtrækning.
 
Stk.9.
Der kan højest medbringes 2 fuldmagter pr. medlem
 
§ 7 Hæftelse
 
Stk. 1.
For foreningens forpligtelse hæfter medlemmerne ikke, men alene foreningen med sin formue.
 
Stk. 2.
Bestyrelsen sørger for at foreningens fulde navn oplyses, når der indgås aftaler på foreningens vegne.
 
§ 8 Tegningsregler
 
Stk. 1.
Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem.
 
§ 9 Regnskab og budget
 
Stk. 1.
Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31/12 2003.
 
§ 10 Vedtægtsændring
 
Stk. 1.
Ændring af vedtægterne kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte på en generalforsamling.
 
§ 11 Opløsning af foreningen
 
Stk. 1.
Opløsning af foreningen kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Foreningens aktiver anbringes efter beslutning med almindeligt flertal på det samme møde.
 
Nærværende vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 21.maj 2019